ซอฟต์ ( Sofeware Solution) Physical Stock Checking : QuickCheck

In stock
SKU
QuickCheck

คุณสมบัติที่สำคัญของ QuickCheck

• ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าจาก ระบบ Back office ในรูปแบบที่กำหนด ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-held PC) ผ่านทาง Cradle, Wi-Fi หรือ GPRS
• บันทึกข้อมูลการนับสินค้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
• อัพโหลดข้อมูลการนับสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงานผ่านทาง Cradle, Wi-Fi หรือ GPRS
• พิมพ์รายงานการนับสินค้าที่สำนักงาน
• จัดข้อมูลการนับสินค้าตามรูปแบบที่ระบบ Back office ต้องการเพื่อการโอนข้อมูลเข้าระบบ Back office

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld