Fixed Asset Tracking : SmartTrack(การตรวจนับทรัพย์สิน)

In stock
SKU
SmartTrack
Features ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ในการตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
Features ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ในการตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

SmartTrack (Fixed Asset Tracking)

          SmartTrack คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
(Handheld Computer) และเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ในการ
ตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าขององค์กร โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วย
จะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบ
ของ SmartTrack ซึ่งทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมข้อมูล จากนั้น
ดาวน์โหลดข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยการอ่านรหัส
จากบาร์โค้ดที่ติดอยู่ที่ทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ก็ทำการอัพโหลดข้อมูล
ขึ้นสู่ระบบ SmartTrack บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผล
และออกรายงานต่อไป


คุณสมบัติสำคัญของ SmartTrack

          ⇒ ดาวน์โหลดข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ ERP ในรูปแบบที่
              กำหนดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือผ่านทาง Cradle, wifi, internet

          ⇒ บันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน
              โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

          ⇒ เตือนเมื่อพบทรัพย์สินที่วางผิดโลเคชั่นและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชั่นหรือไม่
          ⇒ อัพโหลดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน จากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
              ขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle, wifi, internet

          ⇒ พิมพ์รายงานการ ตรวจนับทรัพย์สินที่สำนักงาน เช่น
               - เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริง กับจำนวนที่ได้จากระบบหลังร้าน(ERP)
                 และแสดงจำนวนที่แตกต่าง
               - แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง
               - แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
               - แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สิน
                 หรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด และอื่น ๆ
          ⇒ จัดข้อมูลการตรวจ นับทรัพย์สินตามรูปแบบที่ระบบหลังร้าน (ERP)
              ต้องการเพื่อการโอนข้อมูล(Export)ไประบบ ERP

          ⇒ มีโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน

ประโยชน์ของ SmartTrack

        การตรวจนับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ  และเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้
การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องลดการผิดพลาดจากการ
ป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน มีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานได้ทันที
หรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ

 

หน้าตาของ SmartTrack บางส่วน


Features ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ในการตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld