Fixed Asset Tracking : SmartTrack(การตรวจนับทรัพย์สิน)

In stock
SKU
SmartTrack

Fixed Asset Tracking : SmartTrack

        SmartTrack คือ ซอฟต์แวร์  (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) และเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ในการตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าขององค์กร โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบของ SmartTrack ซึ่งทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมข้อมูล จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อนำไปตรวจนับ โดยการอ่านรหัสจากบาร์โค้ดที่ติดอยู่ที่ทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้วก็ทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ SmartTrack บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและออกรายงานต่อไป

คุณสมบัติสำคัญของ SmartTrack

• ดาวน์โหลดข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ ERP ในรูปแบบที่กำหนดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาผ่านทาง Cradle, wifi, internet โดยสามารถเลือกตามวันที่รับเข้าและมูลค่าของทรัพย์สิน
• บันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
• เตือนเมื่อพบทรัพย์สินที่วางผิดโลเคชันและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชันหรือไม่
• อัพโหลดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน จากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle, wifi, internet
• พิมพ์รายงานการ ตรวจนับทรัพย์สินที่สำนักงาน เช่น
    - เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริง กับจำนวนที่ได้จากระบบหลังร้าน (ERP) และแสดงจำนวนที่แตกต่าง
    - แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง
    - แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
    - แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สิน หรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด และอื่น ๆ
• จัดข้อมูลการตรวจ นับทรัพย์สินตามรูปแบบที่ระบบหลังร้าน (ERP) ต้องการเพื่อการโอนข้อมูล(Export)ไประบบ ERP
• มีโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน

ประโยชน์ของ SmartTrack

        การตรวจนับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  และเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องลดการผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน มีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานได้ทันที หรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld